Thám tử tư có phải là nghề hợp pháp không?

Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về “BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM” ,
thám tử tư được công nhận như một ngành nghề kinh doanh, “Dịch vụ điều tra và thám tử”, gồm các
hoạt động thám tử tư với mục đích điều tra và loại khách hàng phù hợp với quy định pháp luật.

Ngoài ra “dịch vụ thám tử tư” không nằm trong danh mục cấm của các ngành nghề kinh doanh theo quy
định của Điều 6 Luật Đầu tư 2020.
Theo đó, cá nhân, tổ chức sẽ được quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm
theo (Hiến pháp 2013).
Trong lĩnh vực pháp lý của Việt Nam, nghề thám tử tư được coi là hợp pháp (Có mã ngành nghề
và không bị cấm). Tuy nhiên, để hoạt động hợp pháp, các công ty và cá nhân muốn thực hiện nghề này
phải tuân thủ các quy định và điều kiện do pháp luật đặt ra.
“803 – 8030 – 80300: Dịch vụ điều tra
Nhóm này gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử. Các hoạt động của tất cả các thám tử tư nhân, thuộc các
loại khách hàng hoặc mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này.”

Một số điểm cần lưu ý:

Các công ty và cá nhân muốn thực hiện nghề thám tử tư phải có giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền.
Các hoạt động của thám tử tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quyền riêng tư, bảo
vệ dữ liệu cá nhân và các quy định khác liên quan đến việc thu thập thông tin và điều tra.
Thám tử tư thường hoạt động trong các lĩnh vực như điều tra tư pháp, tìm kiếm thông tin, nắm bắt dữ
liệu, và các dịch vụ khác liên quan đến điều tra và giám sát. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các quy định về
phạm vi hoạt động và không vi phạm quyền lợi của người khác.

Xem thêm  Theo dõi ngoại tình, hôn nhân gia đình

Như vậy, thám tử tư là một ngành nghề được công nhận và hợp pháp tại Việt Nam, nhưng điều kiện là
các công ty và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này phải tuân thủ các quy định và điều kiện do pháp
luật đặt ra.